تعرفه خدمات فیزیوتراپی سال جاری

تعرفه خدمات فیزیوتراپی سال1402

 
تعرفه خدمات فیزیوتراپی 1402
ردیف عنوان تعرفه مشاهده یا ذخیره
1 تعرفه فیزیوتراپی 1402 تعرفه فیزیوتراپی1402
2 تعرفه بیمارستانی خصوصی تعرفه فیزیوتراپی1402
3 تعرفه بیمارستانی دولتی تعرفه فیزیوتراپی1402
4 تعرفه بیمارستانی غیر دولتی تعرفه فیزیوتراپی1402
5 تعرفه خصوصی تعرفه فیزیوتراپی1402
6 تعرفه خیریه و موقوفه تعرفه فیزیوتراپی1402
7 تعرفه دولتی تعرفه فیزیوتراپی1402
8 تعرفه عمومی غیر دولتی تعرفه فیزیوتراپی1402