اعضای انجمن فیزیوتراپی استان آذربایجان شرقی

انجمن فیزیوتراپی استان آذربایجان شرقی

 


بهرام امیر شاکری 
دکتری تخصصی فیزیوتراپی 
مسئول شعبه انجمن فیزیوتراپی شعبه آذربایجان شرقی


یلدا آریافر
فیزیوتراپیست 

دبیر شعبه انجمن فیزیوتراپی شعبه آذربایجان شرقی


میلادکردی اهری
فیزیوتراپیست

خزانه دار شعبه انجمن فیزیوتراپی شعبه آذربایجان شرقی


سیده هدی فصیح نیا
فیزیوتراپیست
عضو هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی شعبه آذربایجان شرقی


 عیسی اسماعیل نژاد
فیزیوتراپیست
عضو هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی شعبه آذربایجان شرقی


هومن ثابت
فیزیوتراپیست

عضو علی البدل هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی شعبه آذربایجان شرقی

 


حمید حاتملو
فیزیوتراپیست
 بازرس اصلی انجمن فیزیوتراپی شعبه آذربایجان شرقی